ЗАРеГiСТРіРУЙСЯ НА САЙТе, ЧТОБ "ВіДеЦЬ" БОЛЬШе, например группу "Бартер"
ВНИМАНИе! Все регистрации на сайте одобряются Лично Мною, т.е. письмо придёт на почту после моего рассмотрения

СКОРбіМ

 • СЕГОДНЯ Я С РОДНОЙ і КРёСНОЙ МАМОЙ еЗДЗіЛ НА МОГіЛКі К іХ РОДЗіЦеЛЯМ МОіМ бАбУШКе і ДЗеДУШКе;
 • пОКА УБіРАЛ МОГіЛКі ТРЭбАЛRA О ЗДОРОВЬе СВеТЛЫХ і ЧЫСТЫХ РАДОЎ, ЗДОРОВЬе ЗеМЛі і ЗДРАВіі БОГА еДіНАГО;
 • ПОСЛе ПОДОЙДЯ К КРеСТАМ С ФОТО (К ДЗеДУ) Я ЗАПЛАКАЛ і ПЛАКАЛ ПОКА ПРОСіЛ ПРОЩеНiR ЗА ТО В ЧёМ НеБЫЛО МОеЙ ВіНЫ
 • Я ПЛАКАЛ ПОТОМУ,КАК КОГДА ДЗеДУШКА БЫЛ ЗДОРОВ ОН ОЧеНЬ ЛЮБіЛ МеНЯ і ВСеГДА СТАРАЛСЯ РАЗВіВАЦЬ МеНЯ = РеБУСЫ, ГОЛОВОЛОМКі, ШАХМАТЫ і ДАЖЕ ШАШКі. У ДЗеДА БЫЛО 4 КЛАССА ОБРАЗОВАНіЯ і ОН УЖе НАЧіНАЛ УЧіЦЬ МЕНЯ ВСЯКіМ ДіОДАМ іДіОДАМ;
 • Я ОЧеНЬ СіЛЬНО ХОЦеЛ БОЛьШе бЫЦЬ С НіМ РЯДОМ і УЧіЦЬСЯ,НО РОДЗіЦЕЛі НеМОГЛі СеБе ЭТОГО ПОЗВОЛіЦЬ=ИЗ+ЗА РАБОТЫ РОДЗиЦеЛи ПРАКЦіЧеСКі НеСЛеДЗіЛі ЗА СВОіМі ДЗеЦЬМі + ПОЯВіЛіСЬ іГРОВЫе ПРіСТАВКі ДЛЯ ДеГРАДАЦіі ОБЩеСТВА;
 • Я Не МОГ ПОСіДЗеЦЬ ВОЗЛе ПАРАЛіЗОВАННОГО ДЗеДУШКі УХОдЗіЛ іГРАЦЬ НА ПРіСТАВКе — ТАК МЫ ДЗеГРАДЗіРОВАЛі:
 • ГРАДАЦіЯ = размеренная последовательность при переходе от одного к другому
 • вОТ і ДУМАЙЦе!
 • БАБУШКУ Я ПОМНЮ ТіЛЬКі КАК МЫ ДЗеЦі РеШАЛі КТО БУДеТ С НеЙ НОЧеВАЦь і Я ЗАПОМНіЛ іМЕННО ТОТ МОМеНТ, КОГДА ОНА САМА СКАЗАЛА,ЧТО БеРеТ МеНЯ К СеБе ОНА РАССКАЗЫВАЛА СКАЗКУ ПРОБЕЛОЧКУ КОТОРАЯ КОРМіЛА СВОЮ ПОДРУЖКУ еЩё ОНА ПОВеДАЛА МНе ПО-СеКРеТУ,ЧТО В НАШеМ ТУАЛеЦе ЗОЛОТО;
 • СеЙЧАС Я ПОНіМАЮ О ЧёМ БЫЛ СеКРеТ…!,
 • ЛЮДЗі ВСеЙ ПЛАНеТЫ СКОРбіМ!…,
 • ДОКТОР МНе СКАЗАЛ,ЧТОБЫ БЫЦЬ ЗДОРОВЫм КУШАЦЬ ЛЬНЯНУЮ, ГРеЧНеВУЮ, РіСОВУЮ МУКУ С КіСЛОМОЛОЧКОЙ і іМБіРёМ ЗАЦеМ еСЦЬ МЯСО СВеЖее СВіННОе БеЗ КОСЦі,ЧТОБЫ БЫЦЬ ЗДОРОВЫМ;
 • В іТОГе Я ВЫЗДОРАВЛіВАЮ,НО КОГДА ГАЛОДНЫ = ПАЧЫНАе КРУЦіЦЬ+ВеРЦеЦЬ ЖіВОТ;
 • ПОКА ГОТОВіЛ ШАШЛЫКі БЕЗ моріНАДА КУШАЛ МУКУ ЖіВУЮ = ОНА В ГОРЛО Не ЛеЗЛА = А ПРi ВіДе МЯСА, ЗАСУНУЛ В РОТ ЛОЖКУ ЖiBOЙ ПіЩi иЗ ЖиВОЙ МУКі і НАЧАЛА ВЫДЗеЛЯЦЬСЯ СЛЮНА = ПРОДУКТ ПРЕВРАЦіЛСЯ В ЖіВіЦеЛЬНУЮ ВОДУ;
 • ПеРеД ТеМ,КАК еХАЦЬ НА МОГіЛКі РеШіЛ ПРЕКРАЦіЦЬ ПАЛіЦЬ ЦЫГАРКі;
 • іТОГ: МЯСО ВОДУ Не ЗАМеНіТ,А ВОДА ЗАМеНЯеТ МЯСО (і ТО і ДРУГОе ДАеТ ЭНЕРГіЮ);
 • В МЯСе ТРУПНЫЙ яД,КОТОРЫЙ НеБЛАГОПРіЯТНО ВЛіЯеТ НА ДУШУ;
 • БРЮС Лі СКАЗАЛ «БУДЗЬ ВОДОЙ»;
 • ПРіКОЛіЦе ДЛЯ іНФЫ!
 • Я Не МОГУ СПАЦЬ НОЧЬЮ,ПОТОМУ,ЧТО ПЛАЧУ іЗ+ЗА ВОЙНЫ і УБіЙСТВ і ДЗеГРАДАЦіі ОБЩеСТВА.
 • СКОРБіМ МіНУТУ ДУМАеМ і СКОРБіМ

СКОРБіМ ВСЕГДА і ЗАКРОЙЦе ЭТУ СТРАНіЦУ СО СКОРБЬЮ В СЕРДЦе і НеОТКРЫВАЙЦе её НіКОГДА!

Verified by MonsterInsights